Az iszlám

Az iszlám arab szó, jelentése "Allah akaratának való alávetés".  Az ember Allah parancsai iránt alázatot és engedelmességet tanúsít, és ezáltal békében él önmagával és környezetével. Az iszlám két fő területe  a hit és a cselekedetek.

 

A hit

A hit azt jelenti, hogy teljes szívükből és őszintén elfogadjuk azokat a hittételeket és parancsokat, amelyeket Mohamed Próféta (saw) közvetített felénk a Legmagasztosabb Allah kinyilatkoztatásaiból. A hit abból születik, ha életünkben ezeket követjük.

A hit 6 pillére:

A hit a

*      Legmagasztosabb Allahban

*      az angyalokban

*      a Könyvekben

*      a Prófétákban

*      az Ítélet Napjában

*      az isteni elrendelésben 

 

A cselekedetek

Ezek a minden muszlimra nézve kötelező és elengedhetetlen cselekedetek más néven az iszlám öt oszlopának is nevezzük.

Az iszlám 5 pillére:

*      A tanúságtétel

*      A napi 5 ima

*      A Ramadán havi böjt

*      Az adakozás (zakát)

*      A zarándoklat

 

 

A hit részletezése:

*      Hit Allahban

Hiszünk abban, hogy egyetlen isten létezik. Ő Allah, az egész világ Ura. Ő az Élő, az Önmagában Létező, az Örökkévaló, az Első, kezdet nélkül és az Utolsó, vég nélkül. Aki mindent tud, lát és hall. Senkihez és semmihez nem fogható, és senki és semmi nem fogható Hozzá. Tökéletes, mentes minden hiánytól. Hozzá imádkozunk, Őt imádjuk egyedül, Neki valljuk meg bűneinket és kérünk megbocsátást, Tőle kérünk segítséget, közvetítők és közbenjárók nélkül.

*      Hit az angyalokban

Az angyalok kifinomult spirituális lények. Allah fényből teremtette őket, ezért számunkra láthatatlanok, de Isten parancsára alakot ölthetnek. Saját akarattal, vágyakkal, szükségletekkel nem rendelkeznek. Éjjel-nappal Allah parancsait teljesítik, Őt imádják és dicsőítik. Fontos megjegyezni, hogy az iszlámban nincsenek bukott angyalok. A sátán nem angyal volt, hanem dzsinn. A dzsinnekbe vetett hit, a rejtett dolgokban való hit része. a muszlimok szilárdan hisznek e dolgok létezésében.

*      Hit a Könyvekben

A muszlimok hisznek azokban a könyvekben, melyeket Allah a prófétáinak küldött, útmutatásként a teremtményei számára, hogy ezek által boldoguljanak az evilágon és a túlvilágon. Név szerint ismerjük Ábrahám (blv.) lapjait, Mózes (blv.)  Tóráját, Dávid (blv.) Zsoltárait, Jézus (blv.) Evangéliumát és Mohamed (blv.) Koránját.

*      Hit a prófétákban

A próféták a legteljesebb erkölcsű és tudású emberek voltak. Ők kapták meg Allahtól a kinyilatkoztatásokat, melyeket hirdettek és magyaráztak, életükkel pedig példát mutattak, hogy az embereket a helyes útra tereljék. A történelem során számos próféta élt, közülük Mohamed, Ábrahám, Mózes, Noé, Jézus - béke legyen mindannyiukkal.

*      Hit az Ítélet Napjában

A muszlimok hiszik, hogy ennek a világnak egyszer vége lesz. Allah megparancsolja az egyik angyalnak (Iszrafílnek), hogy fújja meg kétszer a harsonáját. Az első harsonaszónál elpusztul az egész világ és vele minden teremtmény. A másodiknál pedig minden halott feltámad és az Úr színe elé megy, hogy elszámoljon cselekedeteivel. Ott Allah a legigazságosabban fogja eldönteni, hogy mely emberek kerülnek a pokolba, és melyek a Paradicsomba, ahol elkezdődik a valóságos és örök élet.

*      Hit az isteni elrendelésben

A világegyetemben minden (jó és rossz egyaránt)  Allah akaratával és tudomásával történik. A legapróbb dolgok sem kerülik el a figyelmét. Allah megírta minden ember sorsát egy könyvbe, még mielőtt megteremtette volna a világot, ugyanakkor szabad akaratot, választási- és cselekvőképességet is adott, így az emberek morálisan felelősek a tetteikért.

 

A cselekedetek részletezése:

 

*      A tanúságtétel

Szükség es, hogy az ember nyelvével is kimondja és szívével is higgye a tanúságtétel szavait, ebben az életben és halála idején, hogy muszlimnak tekintsük.

Ashadu anla ilaha ill-Allah va ashadu anna Muhammadan abduhu va raszuluh.

(Tanúsítom, hogy nincs más istenség, csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte.)

 

*      A napi öt ima

Az ima jelenti a kapcsolatot Isten és az ember között. Naponta ötször megemlékezünk Allahról és arról amiben hiszünk, ezzel is erősítve hitünket, és a kapcsolatot a muszlimok között szerte a világon. Hiszen minden muszlim elvégzi ezeket a kötelező imákat, ugyanazokkal a szavakkal (arabul), ugyanazokkal a mozdulatsorokkal, a megadott napszakokban.  Az ima során szívünkkel, szánkkal, testünkkel  magasztaljuk, dicsőítjük Allahot és így adunk Neki hálát. Csodálattal leborulunk az Isteni tökéletesség, hatalom, kegyelem előtt. Belátjuk tehetetlenségünket, szegénységünket. Beismerjük hibáinkat és bocsánatot kérünk értük. Kinyilvánítjuk szükségleteinket. Ahogy az ember a nagyvilág kicsinyített mása, úgy az Al-Fatiha szúra a Korán fényes összefoglalója, a kötelező imák pedig az összes teremtmény imádságainak számtalan árnyalatát jelképezi.

 

*      A ramadán havi böjt

 

*             Allah parancsára böjtölünk (Korán 2:183, 2:185).

*             Hogy kimutassuk hálánkat a Koránért

*             Hogy megköszönjük Allahnak, hogy a muszlimok közé sorolt minket

*             Hogy uralkodjunk anyagi vágyainkon, melyet Allah ültetett a természetünkbe

*             Hogy megfékezzük magunkat minden, Allah által megtiltott dolgokkal szemben

*             Hogy megemlékezzünk a nélülözőkről, jobban együtt tudjunk érezni velük, és segítsünk nekik annak egy részével, amivel Allah ellátott bennünket

*            Hogy ne legyünk a vágyaink rabjai, hogy többet foglalkozzunk szellemi életünkkel, a jócselekedetek és istenszolgálati tevékenységek fokozásával

*             Számos egészségügyi hasznán túl, önmérsékletre, önfegyelemre, türelemre nevel

*             Hatalmas jutalom jár érte, melyet a böjtölők az Utolsó Napon fognak megkapni

Természetesen a böjtölést az észszerűség határain belül kell betartani. Csak akkor, ha ez fizikailag és mentálisan nem okoz kárt. (Pl. gyerekeknek, betegeknek, terheseknek, utazóknak nem kell böjtölniük, bár az utazóknak be kell pótolni később, ugyanannyi nappal, ahányat kihagyott.)

 

*      Az adakozás (zakát)

A zakátot minden holdévben egyszer kell megfizetni, ami egy átlagembernek egy jelképes összegre jön ki. Ez nem adó, vagy dézsma, hanem jótékonyság, és lelki befektetés, Isten által előírt kötelesség. (Korán 2:110).

*             A zakát által kifejezzük hálánkat Allahnak, aki bőségesen gondoskodott rólunk

*             Enyhíti a szűkölködők szenvedését

*             Segít kigyógyítani minket az önzésből és kapzsiságból

*             Nem leszünk a vagyonunk szolgái

*             Vagyonunkon Allah áldása lesz

*             Távoltartjuk szűkölködő társainkat az irigységtől és gyűlölettől

 

 

*      A zarándoklat

Minden muszlimnak életében egyszer el kell zarándokolnia Mekkába a Kábához, természetesen csak akkor, ha ezt mentálisan, fizikailag és anyagilag megteheti. A Kába Isten első háza a földön, melyet Ábrahám és Izmael (béke legyen velük) épített. A világon minden muszlim a Kába irányába végzi az imákat. A zarándoklat az egyik legszebb jelképe az iszlám egyetemességének, a muszlimok testvériségének, egyenlőségének, és emlékeztető a majdani gyülekezésre az Ítélet Napján.